Pembuka kata.........hehe

HTML(Hypertext Markup Language)

Didalam HTML, kita perlu menggunakan tag-tag untuk menspesifikasikan elemen-element berbeza dari sebuah laman web. Tag-tag ini diapit oleh 2 tanda kurungan yang bersudut dan biasanya berpasangan;
contohnya- "<html> </html>"


Elemen Asas<html> </html> Jenis Document

<head> </head> Biasanya menspesifikasikan Berkenaan Tajuk

<tilte> </title> Tajuk

<body> </body> Isi Kandungan Lamanweb Anda

Bagi pengguna Windows biasanya cara yang paling mudah untuk mula belajar HTML saya cadangkan gunakan Notepad terlebih dahulu.Sebagai contoh:

Salin Text dibawah dan letakkan pada Notepad anda:
simpan(Save as) file dengan nama "contoh.htm" atau "contoh.html". Kemudian buka "contoh.htm" atau "contoh.html" tersebut dengan menggunakan Browser anda.
contohnya:Interner Explorer atau Mozilla Firefox.